คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ องค์อาจ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร : 089-0287217
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม ชูผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-0119682
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย สรรเสริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 080-7198497
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกประชา ผูกน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-1848241
ชื่อ-นามสกุล : นายกรณ์กำภู พานฟัก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-9954919
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ แสนสระน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 098-2481779
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสมพงษ์ สุธีโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนันต์ภา เกษรบัว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 080-9388793
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 09-2915-1914