กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางดวงกมล แย้มเกษร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวกัลยา แซ่เตี่ยว
ครูชำนาญการ

นายศุภกิตติ์ อินทนิล
ครูชำนาญการ

นางสาวคุณารัตน์ รสชุ่ม
ครูอัตราจ้าง