กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวกาญจนา พราหมณ์วงศ์
ครู

นางสาวรทิพย์ เสนาวงค์
ครู

นางสาวชลดา พัดเย็น
ครู

นางสาวเสาวนีย์ หน่อทิม
ครู