คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : จ่าสิบโทพิสรรค์ เอกดำรงกิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2915-1914
อีเมล์ : Ekdumrong_phisan@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรืองเล็บครุฑ)
มัธยมศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527 กรมทหารช่างที่ 11 กองพลทหารช่าง กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี ข้าราชการทหาร สังกัด ช.พัน 111 ร้อย 4
2534 โรงเรียนห้วยยางวิทยา อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้าราชการครู สังกัด กรมสามัญศึกษา
2536 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ข้าราชการครู
2546 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ข้าราชการครู
2558 โรงเรียนบ้านคาวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2559 โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 ผู้อำนวยการโรงเรียน
2563 โรงเรียนวัดสันติการาม ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 จัดโครงการวิ่งการกุศล บ้านนอกคอกนา รัน 2019
2 รับเกียรติบัตร ติดตามรายการ "พุธเช้าข่าว...โรงเรียน" จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3 รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน (โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104)
4 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
5 รางวัล กรรมการและเลขานุการ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น ประจำปี 2562
6 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2562