E-Service

mail ระบบรับ-ส่งเอกสาร AMSS++
enlightened ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
laugh ระบบการรับสมัครนักเรียนออนไลน์
cool ระบบดาวโหลดเอกสารทั่วไป
angel
 ระบบดาวโหลดเอกสารภายใน (สำหรับบุคลากรภายในโรงเรียน)
yes ระบบตรวจสอบผลการเรียน
wink
 ระบบการจัดการผลการเรียน (สำหรับครู)