มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จากคู่มือ ITA 2021 ฯ องค์ประกอบด้านข้อมูล O42 ให้ดำเนินการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ ในปี พ.ศ.2563 จึงนำผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาวิเคราะห์และ
กำหนดมาตรการและประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564