รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 
* จากคู่มือการประเมิน ITA2021ฯ องค์ประกอบด้านข้อมูล O24 ให้ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
   
   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562