ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศจัดซื้อ ประกาศจัดจ้าง
ซื้อ 4
ซื้อ 5
ซื้อ 6 จ้าง 6
   
   
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563