แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563