รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

 
จากคู่มือการประเมิน ITA2021ฯ องค์ประกอบด้านข้อมูล O20 ให้ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
 
 
   
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562