ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
โครงงานคุณธรรม
โครงงาน ออมสิน ออมทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.56 MB 48278
โครงงาน ออมวันละนิด ชีวิตแจ่มใส Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 50004
โครงงานอนาคตสดใสด้วยการออม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 48777
โครงงานสะอาดสมวัยสดใสไร้ขยะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.38 MB 51351
โครงงานออมดีมีเงินเก็บ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.04 MB 49591
โครงงานอย่าลืมฉัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.21 MB 48418
โครงงานรองเท้าเข้าแถว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 48626
โครงงานแถวหนูอยู่ไหน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48238
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 41.99 KB 48260
คำร้องขอคัดสำเนา ปพ.1 (ไฟล์ PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.42 KB 48295
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา (ไฟล์ Word) Word Document ขนาดไฟล์ 25.24 KB 48320
ขั้นตอนการขอเอกสารทางการศึกษา PDF Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 133.84 KB 48174
กลุ่มงานบริหารบุคคล
>แบบประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ (เฉพาะวิทยฐานะเชี่ยวชาญ) (PA5) 2961
>แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (PA4) 2958
>แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3) 2958
>แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA2) 2962
>แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) 2960
>การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 2962
>มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว.3/2564 2960
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (ว.10/2564) 2961
>คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ว.9/2564) 2964
อื่นๆ
>ลิ้ง Padlet ป.6 การแสดงนาฏศิลป์ 140
>ลิ้ง padlet 152