พันธกิจและเป้าประสงค์
พันธกิจและเป้าประสงค์
๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพมาตรฐาน
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรม  ตามวิถีชีวิตความเป็นไทยบนพื้นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
๕. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้ง ในและนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๖. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา