วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
          โรงเรียนวัดสันติการาม  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างมีคุณภาพ  เน้นคุณธรรมนำความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  พร้อมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นไทย บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง