ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ต.ค. 64 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการาม กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
04 ต.ค. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
17 ก.ย. 63 ถึง 19 ก.ย. 63 คณะครูศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามกำหนดการ กลุ่มงานบริหารบุคคล
04 ก.ย. 63 ถึง 07 ก.ย. 63 รัฐบาลประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 2563
02 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการาม/ชุดประจำวัน
01 ก.ย. 63 ถึง 15 ส.ค. 63 ITA ONLINE - รายงานข้อมูล OIT ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนวัดสันติการาม กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
01 ก.ย. 63 ถึง 01 ส.ค. 63 ตรวจรับโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
รร.วัดสันติการาม/ชุดประจำวัน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
31 ส.ค. 63 นักเรียนรับทุน มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า
คุณครูกัญญาภัทร ศรีประจันทร์ นำเด็กหญิงวีรวรรณ วิทู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบคณะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ณ รร.เบญจมราชูทิศ
รร.เบญจมราชูทิศ/ข้าราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
31 ส.ค. 63 ประชุมคัดเลือกเกณฑ์คุณลักษณะอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
ครูอนันต์ภา เกษรบัว ประชุมคัดเลือกเกณฑ์คุณลักษณะอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 
สพป.รบ.1/ข้าราชการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
18 ส.ค. 63 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
สนามโรงเรียนวัดสันติการาม/ชุดพละ กลุ่มงานบริหารวิชาการ
16 ส.ค. 63 ถึง 30 ส.ค. 63 ITA ONLINE - การตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโรงเรียน (EIT)
โรงเรียนวัดสันติการาม กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
14 ส.ค. 63 พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน
กิจกรรมหน้าเสาธง/ชุดประจำวัน กลุ่มงานบริหารวิชาการ
13 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู
13 ส.ค. 63 เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
13 ส.ค. 63 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการาม/ชุดประจำวัน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
01 ส.ค. 63 ถึง 15 ส.ค. 63 ITA ONLINE - การตอบแบบประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโรงเรียน (IIT)
โรงเรียนวัดสันติการาม กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
21 ก.ค. 63 ประชุม PLC เครือข่ายฯ ที่ 5
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ รองผู้อำนวยการเขตฯ ผอ.กลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายฯ 5 ร่วมประชุม PLC ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการาม
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสันติการาม/ชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดสันติการาม / ชุดเครื่องแบบ
28 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2563
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมรับค่าเครื่องแบบ ตั้งแต่เวลา 13.00  น. เป็นต้นไป
ชั้นเรียนของนักเรียน / ชุดสุภาพ
26 มิ.ย. 63 สาธารณสุขตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียน
ผอ.รพ.สต.ทุ่งหลวง และคณะเข้าตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของโรงเรียนวัดสันติการาม
โรงเรียนวัดสันติการาม / เสื้อสีเหลือง
24 มิ.ย. 63 เทศบาลตำบลทุ่งหลวงพ่อหมวกควันกำจัดยุงลาย
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป